bi-alfa cobalt M51

这种双金属M51带锯条的背材采用的是高合金钢,齿尖用材是HSS-M51。通过高的钴和钨含量使齿尖在温度上和机械上有很高的耐磨性。

 

应用范围

实心材料 钢
钢板
大的圆实心材料
小的圆实心材料

每英寸的齿数汇总表

  0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6
27 x 0,9       B B B B
34 x 1,1             B
41 x 1,3         B   B
54 x 1,6     B B B    
67 x 1,6 B B   B      
80 x 1,6 B B          

钩齿有10°的正前角。这种齿型特别适用于锯切实心材料,厚壁管材和所有有较高合金含量的材料。