Bi-Alfa Cobalt M51

这种双金属M51带锯条的背材采用的是高合金钢,齿尖用材是HSS-M51。通过高的钴和钨含量使齿尖在温度上和机械上有很高的耐磨性。

应用范围

 
实心材料 钢
 
钢板
 
大的圆实心材料
 
小的圆实心材料

 

每英寸的齿数汇总表

  2/3 3/4 4/5 4/6
27 x 0,9
34 x 1,1      
41 x 1,3    
54 x 1,6      
67 x 1,6      
带宽 x 厚 (mm)

钩齿有10°的正前角。这种齿型特别适用于锯切实心材料,厚壁管材和所有有较高合金含量的材料。